ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

OKTA  • Το Ρωσικής τεχνολογίας διυλιστήριο της ΟΚΤΑ κατασκευάστηκε το 1980 στα πλαίσια της πρώην Γιουγκοσλαβίας με αποστολή την τροφοδοσία μίας ευρείας περιοχής, που περιελάμβανε τη σημερινή π.Γ.Δ.Μ., το Κοσσυφοπέδιο και τη νότιο Σερβία στην περιοχή του Πρέσεβο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 με την επωνυμία OKTA CRUDE OIL REFINERY A.D., με έδρα τα Σκόπια της π.Γ.Δ.Μ.
  • Σκοπός της εταιρείας είναι η διύλιση αργού πετρελαίου, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών. 
  • Η εταιρεία διαθέτει διυλιστήριο δυναμικότητας 2,5 εκατ. μετρικών τόνων ανά έτος. Τα κύρια προϊόντα που παράγει είναι υγραέριο, μολυβδωμένη και αμόλυβδη βενζίνη, καύσιμα αεροσκαφών, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης καθώς και βαρύ καύσιμο (μαζούτ). Τα προϊόντα τής εταιρείας καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης στην εσωτερική αγορά και εξάγονται σημαντικές ποσότητες προϊόντων στο Κοσσυφοπέδιο. Τέλος, η εταιρεία λειτουργεί δίκτυο 26 ιδιόκτητα πρατήρια.
  • Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας στις 31.12.2007 ήταν η εξής: ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. (θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. σε ποσοστό 63%) με ποσοστό 81,51%. Το υπόλοιπο 18,49% κατέχουν οι εργαζόμενοι, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Οργανισμός Ιδιωτικοποίησης της π.Γ.Δ.Μ.

www.okta-elpe.com