ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Βήμα 1

Έλεγχοι ποιότητας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
Για τη διασφάλιση ποιότητας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης εφαρμόζονται:
 1. Έλεγχοι κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων των καυσίμων πριν την παραλαβή τους στις δεξαμενές αποθήκευσης.
 2. Έλεγχοι κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων των καυσίμων πριν την απελευθέρωση των δεξαμενών στην κατανάλωση σε συνεργασία με το Χημείο των Διυλιστηρίων ή με τη χρήση πιστοποιημένων οργάνων (mini χημεία) των Εγκαταστάσεων , σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα ΦΕΚ προδιαγραφών καυσίμων.
 3. Καθημερινές εξυδατώσεις δεξαμενών καθώς και έλεγχος υγρασίας , εμφάνισης και πυκνότητας του πρώτου δείγματος από τα γεμιστήρια.
 4. Καθημερινά, έλεγχοι δείγματος από διαφορετικά βυτιοφόρα για έλεγχο θείου, προς αποφυγή επίμιξης πετρελαίου κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης.
 5. Έλεγχος στράγγισης βυτιοφόρων πριν τη φόρτωση στο χώρο των γεμιστηρίων.
 6. Έγχυση προσθέτων στα καύσιμα Unl95, Unl100, ADO, HHO με χρήση αυτόματων εγχυτών προσθέτων που εξασφαλίζουν την ανάμιξη του προσθέτου στην ενδεδειγμένη αναλογία με το καύσιμο.
 7. Έλεγχος σφράγισης, σύμφωνα με τον αγορανομικό κώδικα και έλεγχος κενών διαμερισμάτων των βυτιοφόρων.
 8. Δειγματοληπτικός έλεγχος ποσοτήτων στα διαμερίσματα των βυτιοφόρων για τη διασφάλιση ποσότητας.
 9. Παράλληλα για τη διασφάλιση ποσότητας, μέσω του αυτόματου συστήματος ελέγχου φορτώσεων , γίνεται πλήρης ποσοτική καταγραφή και παρακολούθηση των φορτώσεων στα γεμιστήρια.
 10. Διακριβώσεις των ογκομετρητών καυσίμων, στο πλαίσιο του αγορανομικού κώδικα, παρουσία αρμόδιας επιτροπής κρατικών αρχών, σε ετήσια βάση.
 11. Πρόσθετες διακριβώσεις των ογκομετρητών καυσίμων από το τεχνικό προσωπικό των εγκαταστάσεων σε εξαμηνιαία βάση, ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Έλεγχος ποιότητας προϊόντων στο διυλιστήριο
Όλα τα προϊόντα των διυλιστηρίων του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων, όχι μόνο τηρούν αλλά υπερκαλύπτουν τις πλέον αυστηρές Προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Πρότυπα ΕΝ 228, ΕΝ 589, ΕΝ 590).

Σύμφωνα με την Εταιρική Πολιτική Ποιότητας του Ομίλου, οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι απόλυτα λεπτομερείς και συνεχείς σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή της πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο) μέχρι την τελική αποθήκευση των προϊόντων στις δεξαμενές.

Για τους ελέγχους χρησιμοποιείται εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας που ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια την ποιότητα των προϊόντων, ακόμα και σε επίπεδο μορίων. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων μεταφέρονται ηλεκτρονικά στην Κεντρική Βάση Δεδομένων της Εταιρείας και αφού διεξαχθεί ο τελικός έλεγχος, ενσωματώνονται αυτόματα στην έκδοση των Πιστοποιητικών Ποιότητας.

Κάθε στάδιο παραγωγής πιστοποιείται ξεχωριστά και συνοδεύεται με συγκεκριμένο Πιστοποιητικό Ποιότητας.

Τα χημεία των Διυλιστηρίων είναι διαπιστευμένα κατά ΕΝ ISO 17025, που είναι η κορυφαία πιστοποίηση που μπορεί να αποκτήσει ένα χημικό εργαστήριο στον κόσμο. Η Πιστοποίηση αυτή δίνεται μετά από εξονυχιστικές επιθεωρήσεις από Ανεξάρτητους Επιθεωρητές και τεκμηριώνει ότι το Εργαστήριο διαθέτει , εκτός από υψηλή τεχνική ικανότητα, διαφάνεια και ακεραιότητα στα αποτελέσματα των αναλύσεών του.