ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Διαχείριση Ενέργειας

    

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του Ομίλου Helleniq Energy, για μετάβαση σε ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, η ΕΚΟ ΑΒΕΕ και η ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ ΑΕ εφαρμόζουν ένα πιστοποιημένο (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO50001:2018) Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που καλύπτει ποσοστό >90% της συνολικής της κατανάλωσης ενέργειας.

Το Σύστημα:

  • εφαρμόζεται σε όλες της δραστηριότητες της ΕΚΟ (Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων και Υγραερίων, Μονάδα Παραγωγής Λιπαντικών, Μεταφορικό έργο, Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών, Κεντρικά και Περιφερειακά γραφεία) και στο σύνολο των ιδιο-διαχειριζόμενων πρατηρίων (ΚΑΛΥΨΩ).
  • ενσωματώνεται στο Ολοκληρωμένο (integrated) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Εγχώριας Εμπορίας.
 
Στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ και στην ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ ΑΕ:

  • Δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση στα θέματα διαχείρισης ενέργειας.
  • Εστιάζουμε στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης.
  • Θέτουμε συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας.

 Επιτυγχάνουμε:

  • τη συστηματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων.
  • την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της μείωσης των εκπομπών CO2.


EN ISO 50001:2018, No.:20000220007946
Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού: 23/11/2025


EN ISO 50001:2018, No.:20000220007995
Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού: 23/11/2025