ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Νομοθεσία Για Δεξαμενές Υγραερίου

Νομοθεσία Δεξαμενών Υγραερίου

Από 12/1/2021, τέθηκε σε ισχύ νομοθεσία (ΦΕΚ 40/12-1-2021), με την οποία καθορίζονται νέοι όροι και διαδικασίες αγοράς/παραλαβής υγραερίου για βιοτεχνική, βιομηχανική και εμπορική χρήση. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μία σειρά υποχρεώσεων για τους παραλήπτες υγραερίου, με προθεσμία υποβολής έως 30/06/2021.

Επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν υγραέριο χύμα σε δεξαμενές, υποχρεούνται να υποβάλουν στα τοπικά αρμόδια τελωνεία, ένα σύνολο εγγράφων (άρθρο 5), με βασικότερα τα εξής:

1. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 5.1).

2. Κατάσταση των επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης, με αναφορά στο καύσιμο που χρησιμοποιούν.
3. Βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό για την ωριαία κατανάλωση του λέβητα και των σταθερών κινητήρων ή οχημάτων/μηχανημάτων έργου (ανάλογα με το τι διαθέτει η κάθε επιχείρηση).

4. Τήρηση ηλεκτρονικού βιβλίου αποθήκης παραλαβών του υγραερίου (ή εναλλακτικά λογιστικών αρχείων της επιχείρησης σύμφωνα με τα ΕΛΠ).

5. Βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό σχετικά με τη χωρητικότητα της δεξαμενής, τον πίνακα ογκομέτρησης της και τα όργανα μέτρησης.

Επισυνάπτουμε παρακάτω τις ανωτέρω αναφερόμενες Αποφάσεις/Ερμηνευτικές Εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ.

ΦΕΚ 40Β 12-01-2021

Νέο ΦΕΚ 1443 Β 12-04-2021 για Παράταση Προθεσμίας Υποβολής

1η Ερμηνευτική Εγκύκλιος

2η Ερμηνευτική Εγκύκλιος