ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ποιότητα, Υγιεινή & Ασφάλεια και Περιβάλλον

Βασικός άξονας της αναπτυξιακής πολιτικής της Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια, της εταιρικής διοίκησης που ασκεί, αλλά και της κοινωνικής της υπευθυνότητας είναι η προσήλωση στην ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη μείωση των κινδύνων κατά την εργασία, στην πρόληψη των ατυχημάτων, στην προστασία της υγείας του προσωπικού, στην ασφαλή εργασία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία θέσπισε και δεσμεύεται να ακολουθεί Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Βασικοί άξονες της Πολιτικής της είναι η επιθυμία και η πρόθεση της εταιρείας να συμβάλλει στην επιτυχία των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων της, ο σεβασμός προς το καταναλωτικό κοινό και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα και η καλλιέργεια πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης.


Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ
Στην ΕΚΟ δημιουργήσαμε για σας, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων για να είστε...Σίγουροι για κάθε λίτρο!

Έλεγχοι στις εγκαταστάσεις


  • Συνεχείς ποιοτικές αναλύσεις καυσίμων στο διυλιστήριο και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
  • Παρακολούθηση των διαδρόμων βυτίων μεταφοράς, με σύστημα GPS
  • Σφράγιση βυτίων μεταφοράς

Έλεγχοι στο πρατήριο


  • 'Έλεγχος και σφράγιση αντλιών με ταινία διασφάλισης ποσότητας
  • Δυνατότητα ποιότητας ελέγχου από τον καταναλωτή
  • Πρόγραμμα ελέγχο σε συνεργασία με το εργαστήριο τεχνολογίας καυσίμων του ΕΜΠ
  • Διεξαγωγή απροειδοποίητων ποσοτικών ελέγχον από συμβατά οχήματα