ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Ποιότητα Καυσίμων 
Σύμφωνα με την Πολιτική μας για την Ποιότητα:
  • Λεπτομερείς και συνεχείς εργαστηριακοί έλεγχοι, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή της πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο) μέχρι την τελική αποθήκευση των προϊόντων στις δεξαμενές, λαμβάνουν χώρα στα πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025 χημικά εργαστήρια των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ. Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.
  • Στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της ΕΚΟ, οι ποιοτικοί έλεγχοι είναι συνεχείς, σε όλα τα στάδια της λειτουργίας, από την παραλαβή των καυσίμων από το διυλιστήριο μέχρι την παράδοση στον πελάτη. Οι χημικές αναλύσεις πραγματοποιούνται στο χημείο της κάθε εγκατάστασης. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένες ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει την παραλαβή, την αποθήκευση, τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων, τη διακίνηση και την παράδοση στους πελάτες (πρατήρια, βιομηχανία, αεροπλοΐα, ναυτιλία) των υγρών καυσίμων.
Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 20001180000348. Ισχύει έως: 02-07-2024

  •  Τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ είναι επίσης πιστοποιημένα ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.

Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 010140569/000. Ισχύει έως: 13-09-2024