ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Προγράμματα

Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

Στην ΕΚΟ δημιουργήσαμε για σας, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων για να είστε σίγουροι για κάθε λίτρο!
 • Έλεγχοι στις εγκαταστάσεις

 • Έλεγχοι στο πρατήριο

  • Βήμα 1ο: Συνεχείς ποιοτικές αναλύσεις καυσίμων στο διυλιστήριο και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
   Έλεγχοι ποιότητας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
   Για τη διασφάλιση ποιότητας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης εφαρμόζονται:
   1. Έλεγχοι κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων των καυσίμων πριν την παραλαβή τους στις δεξαμενές αποθήκευσης.
   2. Έλεγχοι κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων των καυσίμων πριν την απελευθέρωση των δεξαμενών στην κατανάλωση σε συνεργασία με το Χημείο των Διυλιστηρίων ή με τη χρήση πιστοποιημένων οργάνων (mini χημεία) των Εγκαταστάσεων , σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα ΦΕΚ προδιαγραφών καυσίμων.
   3. Καθημερινές εξυδατώσεις δεξαμενών καθώς και έλεγχος υγρασίας , εμφάνισης και πυκνότητας του πρώτου δείγματος από τα γεμιστήρια.
   4. Καθημερινά, έλεγχοι δείγματος από διαφορετικά βυτιοφόρα για έλεγχο θείου, προς αποφυγή επίμιξης πετρελαίου κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης.
   5. Έλεγχος στράγγισης βυτιοφόρων πριν τη φόρτωση στο χώρο των γεμιστηρίων.
   6. Έγχυση προσθέτων στα καύσιμα Unl95, Unl100, ADO, HHO με χρήση αυτόματων εγχυτών προσθέτων που εξασφαλίζουν την ανάμιξη του προσθέτου στην ενδεδειγμένη αναλογία με το καύσιμο.
   7. Έλεγχος σφράγισης, σύμφωνα με τον αγορανομικό κώδικα και έλεγχος κενών διαμερισμάτων των βυτιοφόρων.
   8. Δειγματοληπτικός έλεγχος ποσοτήτων στα διαμερίσματα των βυτιοφόρων για τη διασφάλιση ποσότητας.
   9. Παράλληλα για τη διασφάλιση ποσότητας, μέσω του αυτόματου συστήματος ελέγχου φορτώσεων , γίνεται πλήρης ποσοτική καταγραφή και παρακολούθηση των φορτώσεων στα γεμιστήρια.
   10. Διακριβώσεις των ογκομετρητών καυσίμων, στο πλαίσιο του αγορανομικού κώδικα, παρουσία αρμόδιας επιτροπής κρατικών αρχών, σε ετήσια βάση.
   11. Πρόσθετες διακριβώσεις των ογκομετρητών καυσίμων από το τεχνικό προσωπικό των εγκαταστάσεων σε εξαμηνιαία βάση, ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

   Έλεγχος ποιότητας προϊόντων στο διυλιστήριο
   Όλα τα προϊόντα των διυλιστηρίων του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων, όχι μόνο τηρούν αλλά υπερκαλύπτουν τις πλέον αυστηρές Προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Πρότυπα ΕΝ 228, ΕΝ 589, ΕΝ 590).

   Σύμφωνα με την Εταιρική Πολιτική Ποιότητας του Ομίλου, οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι απόλυτα λεπτομερείς και συνεχείς σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή της πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο) μέχρι την τελική αποθήκευση των προϊόντων στις δεξαμενές.

   Για τους ελέγχους χρησιμοποιείται εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας που ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια την ποιότητα των προϊόντων, ακόμα και σε επίπεδο μορίων. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων μεταφέρονται ηλεκτρονικά στην Κεντρική Βάση Δεδομένων της Εταιρείας και αφού διεξαχθεί ο τελικός έλεγχος, ενσωματώνονται αυτόματα στην έκδοση των Πιστοποιητικών Ποιότητας.

   Κάθε στάδιο παραγωγής πιστοποιείται ξεχωριστά και συνοδεύεται με συγκεκριμένο Πιστοποιητικό Ποιότητας.

   Τα χημεία των Διυλιστηρίων είναι διαπιστευμένα κατά ΕΝ ISO 17025, που είναι η κορυφαία πιστοποίηση που μπορεί να αποκτήσει ένα χημικό εργαστήριο στον κόσμο. Η Πιστοποίηση αυτή δίνεται μετά από εξονυχιστικές επιθεωρήσεις από Ανεξάρτητους Επιθεωρητές και τεκμηριώνει ότι το Εργαστήριο διαθέτει , εκτός από υψηλή τεχνική ικανότητα, διαφάνεια και ακεραιότητα στα αποτελέσματα των αναλύσεών του.
  • Βήμα 2ο : Παρακολούθηση των διαδρομών βυτίων μεταφοράς , με συστήματα GPS. Σφράγιση βυτίων μεταφοράς.
   Σφράγιση βυτίων μεταφοράς και παρακολούθηση των διαδρομών τους
   Η σφράγιση των βυτιοφόρων μεταφοράς γίνεται με σφραγίδες μιας χρήσεως ανά διαμέρισμα και με τρόπο που να διασφαλίζεται η μη πρόσβαση στο περιεχόμενο του διαμερίσματος, χωρίς την εμφανή παραβίαση των σφραγίδων, εξασφαλίζοντας έτσι την ποσοτική και ποιοτική ακεραιότητα των καυσίμων κατά τη μεταφορά. Η σφράγιση ελέγχεται καθημερινά, πριν την αναχώρηση των βυτιοφόρων, από την εγκατάσταση φόρτωσης. Παράλληλα, το σύγχρονο σύστημα τηλεματικής (GPS), με το οποίο είναι εφοδιασμένα τα βυτιοφόρα, παρακολουθεί την πορεία τους και ενημερώνει σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή μεταφορά των καυσίμων στα πρατήρια της ΕΚΟ.
  • Βήμα 1ο: Έλεγχος και σφράγιση αντλιών με ταινία διασφάλισης ποσότητας
   Οι ταινίες διασφάλισης ποσότητας που έχουν τοποθετηθεί στις αντλίες είναι κατασκευής ειδικών προδιαγραφών, ώστε σε περίπτωση που αποπειραθεί κάποιος να ανοίξει τα καλύμματα των αντλιών, να σχίζονται και να γίνεται άμεσα ορατή η παραβίασή τους. Οι ταινίες έχουν αύξοντες αριθμούς, οι οποίοι καταγράφονται κατά τη παράδοσή τους από την ΕΚΟ στους πιστοποιημένους συντηρητές της εταιρείας.

   Οι συντηρητές με τη σειρά τους, αφού λιτρομετρήσουν και ρυθμίσουν τις αντλίες στα επιτρεπόμενα όρια που προβλέπει η νομοθεσία, τοποθετούν τις ταινίες στα σημεία που εφάπτονται τα κινούμενα τμήματα του σώματος των αντλιών. Οι αύξοντες αριθμοί των ταινιών που έχουν τοποθετηθεί ανά αντλία στο πρατήριο, αναγράφονται στο σχετικό έντυπο λιτρομετρήσεων, αντίγραφο του οποίου μένει στο πρατήριο. Οι συντηρητές και η ΕΚΟ κρατούν αρχεία με τους αύξοντες αριθμούς ανά πρατήριο και διενεργούν τμηματικούς ελέγχους για την απόλυτη εφαρμογή της διαδικασίας.

   Να σημειωθεί εδώ ότι η διαδικασία της τοποθέτησης ταινιών σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη νομοθετημένη απαίτηση της τοποθέτησης ειδικών, εγκεκριμένου τύπου σφραγίδων, στα σημεία ρύθμισης της ποσότητας του καυσίμου.

   Η διαδικασία αυτή που παρέχεται στους αυτοκινητιστές, δρα ως συμπληρωματικό μέσο διασφάλισης της ποιότητας και της ποσότητας των καυσίμων.

   Η τοποθέτηση των ταινιών ασφαλείας γίνεται αποκλειστικά από τα πιστοποιημένα συνεργεία συντήρησης που έχει ορίσει η ΕΚΟ. Οι ταινίες ασφαλείας τοποθετούνται στα κινητά μέρη του σώματος των αντλιών , εκεί όπου υπάρχουν οι μηχανισμοί ρύθμισης του όγκου παρεχόμενου καυσίμου.
  • Βήμα 2ο: Δυνατότητα ελέγχου ποιότητας από τον καταναλωτή
   Στα πρατήρια του δικτύου ΕΚΟ με το σήμα "Εγγύηση ΕΚΟ", δίδεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να ελέγξει και να διαπιστώσει ότι η βενζίνη ΕΚΟ Racing 100 και το πετρέλαιο κίνησης Diesel Ekonomy ανταποκρίνονται στις υψηλές προδιαγραφές τους και δεν έχουν προσμίξεις με βενζίνες ή πετρέλαια αντίστοιχα χαμηλότερων προδιαγραφών και αξίας.

   Μικρή ποσότητα από τη βενζίνη υψηλού αριθμού οκτανίων EKO Racing 100 που θα παραλάβει ο πελάτης, ελέγχεται παρουσία του, σε ειδικό ογκομετρικό δοχείο 125ml με ειδικά αντιδραστήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τις Διεθνείς Προδιαγραφές για την ανίχνευση ιχνηθέτη κινιζαρίνης. Έτσι σε ελάχιστο χρόνο, ο πελάτης μπορεί να διαπιστώσει ότι η βενζίνη του δεν είναι αναμεμειγμένη με βενζίνη χαμηλότερου αριθμού οκτανίων.

   Με παρόμοιο τρόπο, το πετρέλαιο θέρμανσης Diesel Ekonomy ελέγχεται, παρουσία ου πελάτη, σε ειδικό ογκομετρικό δοχείο 125ml με ειδικό αντιδραστήριο, όπως αυτό καθορίζεται από τις Διεθνείς Προδιαγραφές για την ανίχνευση ιχνηθέτη Solvent Yellow 124. Και σε αυτήν την περίπτωση, σε ελάχιστο χρόνο, ο πελάτης μπορεί να διαπιστώσει ότι το πετρέλαιο κίνησης δεν είναι αναμεμειγμένο με πετρέλαιο θέρμανσης.
   Οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται από το προσωπικό του πρατηρίου με όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται μπροστά στον καταναλωτή.
  • Βήμα 3ο: Πρόγραμμα ελέγχου σε συνεργασία με το εργαστήριο τεχνολογίας καυσίμων του ΕΜΠ
   Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Ε.Μ.Π, η ΕΚΟ διεξάγει συνεχείς ελέγχους ποιότητας και ποσότητας σε όλη την Ελλάδα, όλο το χρόνο, με δύο κινητά συνεργεία σε όλα τα πρατήριά της. Τα κινητά συνεργεία ελέγχου στελεχώνονται από προσωπικό του Ε.Μ.Π και είναι εξοπλισμένα με συσκευές για επί τόπου έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών των καυσίμων, ώστε να εντοπίζονται άμεσα ενδεχόμενες αποκλίσεις από τις προδιαγραφές. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται με αξιόπιστο τρόπο, δείγματα για πιο λεπτομερείς ελέγχους που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Ε.Μ.Π.

   Παράλληλα με τον έλεγχο ποιότητας, σε κάθε πρατήριο διεξάγεται και έλεγχος ακριβείας των μετρητών καυσίμων με πιστοποιημένα ογκομετρικά δοχεία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται η ισχύουσα σχετική Νομοθεσία.

   Όλοι οι έλεγχοι καταγράφονται και τεκμηριώνονται, τόσο στο πρατήριο όσο και σε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων που διατηρούνται στο Ε.Τ.Κ.Λ του Ε.Μ.Π αλλά και την ΕΚΟ.

   Ο προγραμματισμός των ελέγχων γίνεται από τη ΕΚΟ, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη ειδοποίηση του πρατηρίου και είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πρατήριο ελέγχεται δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο. Σε περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, είναι δυνατόν, να γίνουν πρόσθετοι έλεγχοι εκτός προγράμματος, με στόχο τη διασφάλιση του τελικού καταναλωτή στην παραλαβή της σωστής ποσότητας καυσίμου.
  • Βήμα 4ο: Διεξαγωγή απροειδοποίητων ποσοτικών ελέγχων από συμβατικά οχήματα
   Οι απροειδοποίητοι ποσοτικοί έλεγχοι διεξάγονται από ένα κινητό ελεγκτικό σύστημα σε όχημα χωρίς διακριτικά, με τη χρήση του οποίου, είναι δυνατός ο έλεγχος της ακρίβειας της παράδοσης καυσίμων από τις αντλίες των πρατηρίων, με τρόπο μη αντιληπτό από τον ελεγχόμενο.

   Έτσι, εντοπίζονται τυχόν παρανόμως εγκατεστημένα συστήματα διαβλητότητας της συναλλαγής με τον πελάτη ή ακόμη και μόνιμα σφάλματα στην ποσότητα του παραδοτέου καυσίμου από άλλες αιτίες.
   Το σύστημα χρησιμοποιεί μία κλασική και αποδεκτή μέθοδο, η οποία μετράει το βάρος της ποσότητας του ελεγχόμενου καυσίμου με τη χρήση ηλεκτρονικών αισθητήρων (δυναμοκυψελών). Στη συνέχεια, ανιχνεύει την ύπαρξη νερού και μετράει τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του ελεγχόμενου καυσίμου, ώστε με πρότυπους αλγορίθμους υπολογισμού, βάσει των διεθνών προτύπων, να μετατρέπει με ακρίβεια το βάρος του καυσίμου σε όγκο.

   Το εγκατεστημένο σύστημα εργάζεται αυτόνομα, εντός του χώρου των αποσκευών ενός ΙΧ αυτοκινήτου με συμβατικές πινακίδες. Το εν λόγω αυτοκίνητο παρουσιάζεται και κινείται ως ένα απλό, καθημερινό ΙΧ όχημα και δεν προσελκύει το ενδιαφέρον του πρατηρίου ως κινητός ελεγκτικός μηχανισμός.