ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Βήμα 1

Οι ταινίες διασφάλισης ποσότητας που έχουν τοποθετηθεί στις αντλίες είναι κατασκευής ειδικών προδιαγραφών, ώστε σε περίπτωση που αποπειραθεί κάποιος να ανοίξει τα καλύμματα των αντλιών, να σχίζονται και να γίνεται άμεσα ορατή η παραβίασή τους. Οι ταινίες έχουν αύξοντες αριθμούς, οι οποίοι καταγράφονται κατά τη παράδοσή τους από την ΕΚΟ στους πιστοποιημένους συντηρητές της εταιρείας.

Οι συντηρητές με τη σειρά τους, αφού λιτρομετρήσουν και ρυθμίσουν τις αντλίες στα επιτρεπόμενα όρια που προβλέπει η νομοθεσία, τοποθετούν τις ταινίες στα σημεία που εφάπτονται τα κινούμενα τμήματα του σώματος των αντλιών. Οι αύξοντες αριθμοί των ταινιών που έχουν τοποθετηθεί ανά αντλία στο πρατήριο, αναγράφονται στο σχετικό έντυπο λιτρομετρήσεων, αντίγραφο του οποίου μένει στο πρατήριο. Οι συντηρητές και η ΕΚΟ κρατούν αρχεία με τους αύξοντες αριθμούς ανά πρατήριο και διενεργούν τμηματικούς ελέγχους για την απόλυτη εφαρμογή της διαδικασίας.

Να σημειωθεί εδώ ότι η διαδικασία της τοποθέτησης ταινιών σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη νομοθετημένη απαίτηση της τοποθέτησης ειδικών, εγκεκριμένου τύπου σφραγίδων, στα σημεία ρύθμισης της ποσότητας του καυσίμου.

Η διαδικασία αυτή που παρέχεται στους αυτοκινητιστές, δρα ως συμπληρωματικό μέσο διασφάλισης της ποιότητας και της ποσότητας των καυσίμων.

Η τοποθέτηση των ταινιών ασφαλείας γίνεται αποκλειστικά από τα πιστοποιημένα συνεργεία συντήρησης που έχει ορίσει η ΕΚΟ. Οι ταινίες ασφαλείας τοποθετούνται στα κινητά μέρη του σώματος των αντλιών , εκεί όπου υπάρχουν οι μηχανισμοί ρύθμισης του όγκου παρεχόμενου καυσίμου.