ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Moνοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. / Διαγωνισμός EKO SMILE

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΚΟ ΑΒΕΕ ή Διοργανώτρια »), που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Χειμάρρας 8Α, διοργανώνει προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό  (εφεξής η «Ενέργεια») με διενέργεια κλήρωσης (εφεξής η «Κλήρωση») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 

1.  Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει πλήρως την εγγραφή τους στο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών ΕΚΟ SMILE σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτού. H συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του   ΕΚΟ SMILE.
2. Eξαιρούνται   της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας, οι πρατηριούχοι/διαχειριστές, οι υπάλληλοι των πρατηρίων της καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των προηγούμενων κατηγοριών.  
3. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό με μια συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος για την έγκυρη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Αρχικά, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η στο loyalty πρόγραμμα EKO SMILE. Έπειτα, θα πρέπει να συνδεθεί στο site του EKO SMILE να δηλώσει συμμετοχή σε συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο θα αναγράφεται «Θέλω να συμμετέχω», να αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού  και αυτόματα θα κερδίζει την συμμετοχή του στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο για την υπερειδική διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολις που θα πραγματοποιηθεί στις 08 Σεπτεμβρίου 2022  στο ΟΑΚΑ.
4. Οι παρόντες όροι θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο www.ekosmile.gr.
5. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 18/07/2022 ώρα μέχρι 15/08/2022 και ώρα 21.00 μ.μ.  Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.
Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την αξιοποίηση των μη αξιοποιηθέντων δώρων είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση. 
6. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα της προωθητικής ενέργειας. 
7. Σε περίπτωση διακοπής, ακύρωσης ή ματαίωσης της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται να προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας.
8. Δώρα.
Θα κληρωθούν πεντακόσιοι  (500) νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες, οι οποίοι κερδίζουν  από ένα διπλό εισιτήριο για την υπερειδική διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ.
9. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.
Οι νικητές θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και επιλογής τυχαίων κωδικών από την ηλεκτρονική πλατφόρμα  EKO SMILE στις 16/08/2022 στις 15.00 μμ. Οι  αναδειχθέντες νικητές  τα στοιχεία των οποίων εμφανίζονται από την  πλήρη εγγραφή τους στο ΕΚΟ SMILE αρχικά θα ενημερωθούν μετά την κλήρωση τηλεφωνικά από τρίτη εταιρεία στα στοιχεία   που έχουν δηλώσει και θα έχουν περιθώριο απάντησης / επιβεβαίωσης (acceptance) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Στη συνέχεια εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους θα τους ζητηθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφωνικά και τα επιπλέον στοιχεία που θα χρειάζονται ώστε να εκδοθεί το εισιτήριό τους (ΑΜΚΑ ή Αρ. Ταυτότητας), και αντίστοιχα θα κληθούν να  δηλώσουν και τα στοιχεία του 2ου ατόμου   καθώς είναι διπλή η πρόσκληση. Κατόπιν καταγραφής των στοιχείων του νικητή, θα λαμβάνει ένα email στο οποίο θα περιλαμβάνεται ένα link που θα οδηγεί στους όρους του διαγωνισμού  και στον κωδικό συμμετοχής. Εν συνεχεία, το email αυτό θα προωθείται από τον 1ο νικητή, στον συνοδό του έτσι ώστε αυτός να παρέχει τη συγκατάθεσή του.
Σε περίπτωση που ο/οι νικητές, το όνομα των οποίων θα έχουν ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσει/ουν εμπροθέσμως με την Διοργανώτρια ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτεί/ουν το/α προσφερόμενο/α σε αυτόν/ους δώρο/α αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσουν οριστικά το/α δώρο/α, και θα κληθεί στη θέση τους να επικοινωνήσει και αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που ούτε και αυτός δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια ή δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο τότε θα κληθεί στη θέση του ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το/α δώρο/α που δεν αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες. 
Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου. 
10. Παραλαβή Δώρου.
Το δώρο δηλαδή το διπλό εισιτήριο θα  αποσταλεί  στο νικητή και το συνοδό του ηλεκτρονικά στα e-mail που έχουν δηλώσει. To δώρo του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένo, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.
11. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, και η Διοργανώτρια δεν υπέχει οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
12. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΚΟ ΑΒΕΕ.
13.  Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση κάθε είδους ζημιάς άμεσης ή έμμεσης και επιπλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διακοπής, ή καθυστέρησης των ενεργειών και των προϊόντων της.
 14. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει το εν λόγω διαγωνισμό στα διάφορα εταιρικά μέσα (πχ. ηλεκτρονικές σελίδες/website και μέσα κοινωνικής δικτύωσης/social media) που διατηρεί η Εταιρεία, καθώς και μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και μέσω του INTERNET. Έτσι, κατόπιν συγκατάθεσης των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια και με την συμμετοχή τους σε αυτόν,  η Διοργανώτρια εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς στα ανωτέρω ΜΜΕ, το κατάλογο των νικητών (δηλ. το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές), καθώς και φωτογραφικό ή/και βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο πιθανόν να απεικονίζονται ως νικητές. 
15. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.
16.  Η Διοργανώτρια προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό,  κατόπιν συγκατάθεσής τους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας προγράμματος EKO SMILE (Ενότητα 4) 
(https://ekosmile.gr/pages/terms-and-conditions)  


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»


Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της Διοργανώτριας, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ» 


Ο/Η κάτωθι υπογράφων/-ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι με το παρόν έγγραφο ενημερώνομαι ότι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), στα πλαίσια του προγράμματος ΕΚΟ SMILE, διενεργεί διαγωνισμό για την συμμετοχή στην κλήρωση ενός διπλού εισιτήριου για την υπερειδική διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολις που θα πραγματοποιηθεί στις 08 Σεπτεμβρίου 2022  στο ΟΑΚΑ. 


Στο πλαίσιο αυτό, και αφού δώσω τη συγκατάθεσή μου, η Εταιρεία δύναται να συλλέξει το ονοματεπώνυμο μου, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος έχω επιλέξει να δηλώσω στην Εταιρεία (προσωπικά δεδομένα προαιρετικής συλλογής) για τη συμμετοχή μου στον ανωτέρω διαγωνισμό και την πραγματοποίηση της σχετικής κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών.  
Επιπλέον, και αφού δώσω τη συγκατάθεσή μου, σε περίπτωση που αναδειχθώ νικητής, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμό μου, καθώς και να συλλέξει φωτογραφικό ή/και βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο πιθανόν να απεικονίζομαι, προκειμένου να προχωρήσει στη δημοσίευση του στα διάφορά εταιρικά μέσα (πχ. ηλεκτρονικές σελίδες/website και μέσα κοινωνικής δικτύωσης/social media) που διατηρεί η Εταιρεία, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς προβολής και προώθησης του ανωτέρω διαγωνισμού στα πλαίσια του προγράμματος ΕΚΟSMILE.


Επιπλέον, με το παρόν έγγραφο, ενημερώνομαι ότι, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάσει το ονοματεπώνυμό μου, καθώς και το ανωτέρω φωτογραφικό ή/και βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο πιθανόν να απεικονίζομαι ως νικητής και σε διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πχ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, internet) με σκοπό την ανωτέρω προβολή και προώθηση. 
Λαμβάνω γνώση ότι η χορήγηση της συγκατάθεσής μου για τις ανωτέρω επεξεργασίες είναι απολύτως προαιρετική.  Επίσης, γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου, ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση DPO@helpe.gr  έπειτα από την οποία θα πάψει η επεξεργασία των ανωτέρω επεξεργασιών, χωρίς όμως  η ανάκλησή μου αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε, βάσει της συγκατάθεσής μου προ της ανάκλησής της. 
Αναγνωρίζω ότι η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), την Ομιλική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη σχετική Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας              (https://ekosmile.gr/pages/terms-and-conditions) τις οποίες έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως – καθώς και ότι έχω όλα τα δικαιώματα του ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, γνωρίζω ότι δικαιούμαι, να ζητήσω πρόσβαση στα δεδομένα μου, διόρθωση ή διαγραφή τους, περιορισμό της επεξεργασίας τους, φορητότητά τους σε τρίτους, καθώς και να εναντιωθώ στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών και να υποβάλλω καταγγελία ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ»). 
Τέλος, έχω ενημερωθεί ότι για οποιαδήποτε ερώτηση ή/και απορία σχετικά με τις ανωτέρω επεξεργασίες ή  τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων μου, μπορώ να επικοινωνήσω με την Εταιρεία στο DPO@helpe.gr.  
Έχοντας λάβει γνώση των ανωτέρω, δηλώνω δια του παρόντος εγγράφου ότι: 


 Συναινώ στην ανωτέρω περιγραφόμενη συλλογή και επεξεργασία του ονοματεπώνυμού μου, καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας που ο ίδιος έχω επιλέξει να δηλώσω στην Εταιρεία (προαιρετική συλλογή) για τη συμμετοχή μου στον ανωτέρω διαγωνισμό και την πραγματοποίηση της σχετικής κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών.  


 Συναινώ στην ανωτέρω περιγραφόμενη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση του ονοματεπώνυμού μου, καθώς και του φωτογραφικού ή/και βιντεοληπτικού υλικού, που με απεικονίζει, (από την Εταιρεία) αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς και μόνο σε περίπτωση που αναδειχθώ νικητής. 


 Συναινώ στην ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση του ονοματεπώνυμού μου καθώς και του φωτογραφικού ή/και βιντεοληπτικού υλικού, που με απεικονίζει, (από την Εταιρεία στα Μ.Μ.Ε.) αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό και μόνο σε περίπτωση που αναδειχθώ νικητής.                                                                                                   Μαρούσι  18/07/2022
                                                                                Για την προκηρύττουσα εταιρία